สลิปเงินเดือน คืออะไร ? ใช้ทำอะไร

สลิปเงินเดือน คืออะไร ? ใช้ทำอะไร

สลิปเงินเดือน คืออะไร ? สลิปเงินเดือนคือเอกสารที่บริษัทผู้จ้างงานออกให้กับพนักงานเพื่อแจกแจงรายละเอียดของการจ่ายเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ การหักเงินของพนักงานในส่วนต่างๆ บริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งให้กับพนักงานทราบรายละเอียดของเงินในแต่ละเดือน ซึ่งถือเป็นการยืนยันการชำระเงินให้กับพนักงาน

เอกสารสลิปเงินเดือน ออกให้เมื่อไหร่ ?

โดยปกติแล้วสลิปเงินเดือนจะออกให้ภายในวันที่มีการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ซึ่งก็แล้วแต่โครงสร้างการทำงานของบริษัทนั้นๆด้วย

สลิปเงินเดือน ใช้ทำอะไร?

สลิปเงินเดือนใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการพิจารณาในการทำธุรกรรมกับธนาคารหรือ สถาบันการเงินต่างๆ เช่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรเครดิต การกู้ซื้อบ้าน การกู้ซื้อรถ เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีการขอสลิปเงินเดือนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการสมัครงาน เพื่อยืนยันรายได้ และ เป็นการยืนยันว่าได้ทำงานกับบริษัทก่อนหน้านี้จริง

ข้อมูลสำคัญในเอกสารสลิปเงินเดือน

  1. ชื่อเอกสาร ที่ชัดเจนว่าคือเอกสารอะไร
  2. ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท , ที่อยู่บริษัท , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  3. ข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน , ชื่อพนักงาน , ตำแหน่งแผนก
  4. ข้อมูลรอบหรือระยะของการชำระเงิน เช่นรอบเดือนอะไร เช่น เดือนสิงหาคม 2563 หรือ ช่วงระยะเวลาที่จ่ายเช่นสำหรับวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 เป็นต้น
  5. ข้อมูลวันที่จ่ายเงิน วันเดือนปีที่จ่ายเงิน
  6. ข้อมูลที่มาของแหล่งรายได้ได้แก่เงินเดือนค่าคอมมิชชันโบนัสค่าทำงานล่วงเวลารายได้พิเศษค่ายังชีพค่าตำแหน่งหรือรายได้ประเภทอื่นๆ
  7. ข้อมูลรายการหักได้แก่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมภาษีเงินได้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือรายการหักอื่นๆ
  8. ข้อมูลสรุปรายได้สุทธิได้แก่ยอดรายได้หักรายการหักเพื่อแสดงรายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินที่ได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้นๆ
ตัวอย่าง สลิปเงินเดือน ( Pay Slip )
ตัวอย่าง สลิปเงินเดือน ( Pay Slip )

เพราะฉะนั้นเอกสารสลิปเงินเดือนถึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเป็นพนักงานในบริษัท จึงควรเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานการรับเงินของเรา