A B C D E
ใบสำคัญรับ
เลขที่   001

รับจาก : บริษัท มั่งมีเพชรพลอย จำกัด

รับโดย : 0123456789012

เพื่อรับชำระ : 02 962 1556

# ชื่อบัญชี เลขที่บิล รายการ จำนวนเงิน
1 ชื่อบัญชี เลขที่บิล รายการ 000.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร : หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์       รวมจำนวนเงิน : 1,999.50

เอกสารแนบ : บิลเงินสด , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาเช็คเงินสด อื่นๆ

ผู้จัดทำ :                                                              

ผู้อนุมัติ :                                                             

ผู้ตรวจ :                                                              

ผู้รับเงิน :