A B C D E
20240621090024
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้
พื้นที่สำหรับปิดอากรแสตมป์

ทำที่ ...........................................................................................................

วันที่ .......................... เดือน .................................... พ.ศ. ..........................

            ข้าพเจ้า ................................................................................................................ อายุ .................................. ปี อยู่บ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่ ............................. ถนน .................................. ตรอก/ซอย .................................. ตำบล/แขวง .................................. อำเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................................................

ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ให้ไว้แก่ .............................................................................................. มีข้อสัญญาดังนี้

            ข้อ 1. ในจำนวนเงิน .......................................... บาท (ตัวหนังสือ) .............................................................. บาท

ซึ่ง ........................................................................ ผู้กู้ได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินของท่านไปเมื่อ วันที่ ................................. เดือน ........................................... พ.ศ. .......................... ถ้า .................................................................... ล้มตายเสียก็ดี

หลบหลีกหนีหาบไปก็ดี หรือ มีตัวอยู่ก็ดี ท่านจะเรียกร้องเงินต้น และดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ ไม่ได้ ด้วยเหตุประการใดๆ ก็ดี ข้าพเจ้าผู้ ค้ำประกันยอมใช้เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าเสียหายอื่นๆ ให้แก่ท่านตามที่ ...............................................................................

ได้ทำสัญญาให้ไว้แก่ท่านจนครบ

            ข้อ 2. ถ้าผู้ให้กู้จำเป็นต้องยึดทรัพย์ผู้กู้ ผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้นำยึด และยอมรับผิดในการยึดทรัพย์นั้นแท่นผู้ให้กู้ ทุกประการ

            ข้าพเจ้าได้อ่านข้อสัญญาและเข้าใจโดยละเอียดตลอดทุกข้อแล้ว ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานผู้อยู่พร้อมกัน ณ ที่นี้

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้ค้ำประกัน

ลงชื่อ ............................................................... ผู้ให้กู้ (เจ้าของเงิน)

            ข้าพเจ้าพยาน ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้แล้ว และเห็นคู่สัญญาส่งมอบเงินกู้ตกลงปากคำ ทำหนังสือสัญญานี้ และลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

ลงชื่อ .................................................................................. พยาน

ลงชื่อ .................................................................................. พยาน

ลงชื่อ .................................................................................. พยาน