A B C D E
ใบสำคัญจ่าย
เลขที่   001

จ่ายให้ : บริษัท มั่งมีเพชรพลอย จำกัด

จ่ายโดย : 0123456789012

เพื่อชำระ : 02 962 1556

# ชื่อบัญชี เลขที่บิล รายการ จำนวนเงิน
1 ชื่อบัญชี เลขที่บิล รายการ 000.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร : หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์       รวมจำนวนเงิน : 1,999.50

ผู้รับเงิน :                                                              

ไดรับเงินตามรายการและจำนวนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

ผู้จัดทำ :                                                              

ผู้อนุมัติ :