เปิดบริษัท จำกัด มีภาระทางบัญชีและ ภาษีอะไรบ้าง

เปิดบริษัท จำกัด มีภาระทางบัญชีและ ภาษีอะไรบ้าง

เปิดบริษัท จำกัด มีภาระทางภาษีอะไรบ้าง ? คำถามนี้เกิดขึ้นแทบจะทันทีเมื่อธุรกิจเติบโตจนถึงวาระที่จะต้องจัดตั้งเป็นบริษัท จำกัด ซึ่งการชำระภาษีเป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่มีรายได้จะต้องทำอยู่แล้วก็ตาม แต่ในรูปแบบของบริษัท จำกัด จะต้องมีภาระดังนี้

  1. ทำบันทึกบัญชี ทุกรายการที่เกิดขึ้นในนามบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้า การบริการ รวมไปถึงการซื้อสินค้า และการรับบริการด้วย
  2. การชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัททำการรับบริการ หรือ มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ โดยชำระไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่บริษัท ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น จะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีที่บริษัท จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  5. ประกันสังคม หากในบริษัทของคุณมีพนักงาน ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องให้พนักงานเข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งชำระประกันสั่งคมได้ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  6. ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง หากบริษัทเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นเจ้าของห้องชุด หรือ เป็นผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ มีหน้าที่จะต้อง ชำระภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
  7. ภาษีป้าย หาก บริษัทมีป้ายที่ปรากฏ ชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทางการค้า สำหรับการประกอบกิจการ การทำการค้าหรือโฆษณาเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของไหน มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
  8. ภาษีกลางปี คือการคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา โดยจะต้องชำระ ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้าย ของรอบระยะเวลา 6 เดือน
  9. ภาษีประจำปี จะต้องชำระภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
  10. งบการเงิน จะต้องยื่นภายใน 5 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบ ระยะเวลาบัญชี
เปิดบริษัท จำกัด มีภาระทางบัญชีและ ภาษีอะไรบ้าง

ทั้งหมดนี้ก็คือภาระที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลธรรมดา ต้องการจะเข้าสู่ระบบ นิติบุคคล ซึ่งการทำให้ถูกต้องย่อมเป็นหลักการการเริ่มต้นทำธุรกิจที่ควรทำ และยังทำให้ไม่เกิดปัญหากับธุรกิจในอนาคตอีกด้วยค่ะ