เอกสารที่ใช้ในการกู้ซื้อบ้าน ในนามบุคคล แบบเจ้าของธุรกิจ

เอกสารที่ใช้ในการกู้ซื้อบ้าน ในนามบุคคล แบบเจ้าของธุรกิจ

เอกสารที่ใช้ในการกู้ซื้อบ้าน ในนามบุคคล แบบเจ้าของธุรกิจ นั้นจะต้องเตรียมเอกสารมากมายกว่าการกู้แบบพนักงานเงินเดือน ที่อาจจะใช้แค่สลิปเงินเดือน และ รายการเดินบัญชี เท่านั้น แต่การกู้ซื้อบ้านในแบบเจ้าของธุรกิจนั้น เอกสารจะเยอะกว่ามาก และต้องเตรียมตัวให้ข้อมูลเชิงลึกกับธนาคารด้วย

เอกสารที่จะต้องเตรียมเมื่อต้องการกู้ซื้อบ้าน ในแบบเจ้าของธุรกิจคือ

 1. สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 6. รายชื่อผู้ถือหุ้น
 7. รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
 8. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 9. หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น
 10. รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป
 11. ใบสั่งจ้าง/orderงาน
 12. เอกสารหลักประกันสำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
อกสารที่จะต้องเตรียมเมื่อต้องการกู้ซื้อบ้าน ในแบบเจ้าของธุรกิจ

จะเห็นได้ว่าเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นกู้นั้นมีจำนวนมากกว่าหลายเท่า และยังจะต้องอธิบายการทำธุรกิจเชิงลึกให้กับธนาคารเพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างธุรกิจของเรา ต้องแสดงเอกสารถึงขั้นการซื้อขายโดยละเอียด ระหว่างคู่ค้า เอกสารการสั่งซื้อของคู่ค้า และเอกสารประกอบอื่นๆอีกมากมาย เพื่อประกอบการพิจารณาการให้กู้ซื้อบ้านของธนาคารนั่นเอง

ส่วนการพิจารณาการให้กู้นั้นอาจจะมีเปอเซ็นต์การได้น้อยกว่าการยื่นกู้แบบพนักงานเงินเดือน ซึ่งธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้ง่ายกว่า