ใบกำกับภาษี และ ใบกำกับภาษีปลอม คืออะไร

ใบกำกับภาษี และ ใบกำกับภาษีปลอม คืออะไร

ใบกำกับภาษี และ ใบกำกับภาษีปลอม คืออะไร ใบกำกับภาษีนั้นความสำคัญอย่างมากกับผู้ที่สียภาษี สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการจ่ายภาษีหรือขอคืนภาษี และยังสามารถใช้เป็นการดูเครติดของธุรกิจ หรือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานทางการเงิน ถ้าหากว่าใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องแล้ว จะทำให้เกิดความเสียหาย ในการเก็บภาษีเข้ารัฐ

ใบกำกับภาษี คือ อะไร ?

ใบกำกับภาษี คือ หลักฐานที่สำคัญที่สุดในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับที่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี และ ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในทันทีทุกครั้งที่มีการชำระค่าใช้จ่าย จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิดขึ้น เพื่อแสดงว่าได้ขายสินค้าหรือให้บริการอะไร ให้แก่ใคร เมื่อใด มีจำนวนเท่าไหร่ และคิดเป็นมูลค่าเท่าใด และมีจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใด

ใครมีหน้าที่ในการออกใบกำกับภาษี ?

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ที่มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะ ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อเป็นอันขาด และจะออกใบกำกับภาษีต่อเมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นๆ โดยต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นเท่านั้น จะออกให้บุคคลอื่นไม่ได้

ใบกำกับภาษีปลอมคืออะไร ?

ใบกำกับภาษีปลอม

ใบกำกับภาษีปลอมในทางแพ่ง หมายถึง ใบกำกับภาษีที่ถูกผู้อื่นปลอมขึ้นและกฎหมายยังให้ความหมายรวมถึงในกรณีใบกำกับภาษีที่ผู้รับประโยชน์ไม่สามารถนำพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี กฎหมายให้ถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม

ใบกำกับภาษีปลอมในทางอาญา หมายถึง ใบกำกับภาษีที่ผู้อื่นทำปลอมขึ้น โดยการปลอมทั้งฉบับ หรือ แต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือ ตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆในใบกำกับภาษีที่แท้จริง ประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในใบกำกับภาษี

ซึ่งหากนำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้ จะมีความผิดทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ควรจะประหยัดภาษีด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายนั่นเอง