ใบสำคัญจ่ายคืออะไร สำคัญอย่างไร

ใบสำคัญจ่ายคืออะไร สำคัญอย่างไร

ใบสำคัญจ่ายคืออะไร สำคัญอย่างไร ใบสำคัญจ่ายคือเอกสารที่จัดทำขึ้นภายในองค์กร จะจัดทำเมื่อมีการชำระเงินออกจากบรษัท เป็นเอกสารที่เอาไว้ควบคุม การชำระเงินของบริษัท ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน มีผู้จ่ายเงิน ผู้อนุมัติ ทุกการชำระเงินออกจากบริษัท และมีผู้รับผิดชอบต่อการชำระเงินในทุกๆครั้ง ป้องกันการจ่ายเงินโดยไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ ป้องกันการทุจริต

ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย
ตัวอย่างใบสำคัญจ่าย

ข้อมูลอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องระบุในใบสำคัญจ่าย

 1. เลขที่เอกสาร
 2. วันที่ออกเอกสาร โดยส่วนมากคือวันที่ชำระเงิน หากจ่ายเป็นเช็ค ให้ลงวันที่ตามวันที่ในเช็ค
 3. ชื่อผู้รับเงิน หรือ บริษัทผู้รับเงิน
 4. วิธีการชำระเงินว่าชำระเงินด้วยช่องทางไหน
 5. รายละเอียดของการชำระเงิน ว่าชำระค่าอะไร เท่าไหร่
 6. รายละเอียดของผู้ทำรายการว่า จ่ายเงินให้ใคร ใครจ่าย ใครอนุมัติการจ่ายนั้นๆ

มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องแนบใบสำคัญจ่าย

 1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบรับ-ส่งของ
 2. ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล
 3. ใบสั่งซื้อ ( PO )
 4. ใบหัก ณ ที่จ่าย
 5. หลักฐานการชำระเงิน เช่น สำเนาเช็ค หรือ สลิปโอนเงิน