ใบเสร็จรับเงิน ต่างจาก ใบกำกับภาษี อย่างไร ?

ใบเสร็จรับเงิน ต่างจาก ใบกำกับภาษี อย่างไร ?

ใบเสร็จรับเงิน ต่างจาก ใบกำกับภาษี อย่างไร ? ถ้าพูดถึงเรื่องความหมายของเอกสาร ก็ จะไม่ต่างกันเลย ใจความเหมือนกันคือเอกสารที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องออกให้ลูกค้า เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน แต่สิ่งที่ต่างออกใบเลยคือ ผู้ที่ออกใบกำกับภาษีได้นั้น ธุรกิจจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิในการออกใบกำกับภาษี หากธุรกิจใดออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าแต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะมีความผิดทันที

ใบเสร็จรับเงิน ใครที่เป็นผู้รับเงินก็สามารถออกได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล หากได้รับเงินชะระค่าสินค้า หรือ บริการก็จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้กับคู่ค้าของเรา

หากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วออกใบกำกับภาษี จะกลายเป็นใบกำกับภาษีปลอมทันที ไม่ว่าจะโดยการตั้งใจ หรือ ไม่ตั้งใจก็ตาม และจะมีโทษ ทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา

สรุปความแตกต่างคือ

ผู้ที่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษีได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

ส่วนใบเสร็จรับเงิน ผู้ที่รับชำระค่าใช้จ่ายสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ทุกคน

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

>>> เริ่มต้นสร้างใบเสร็จรับเงิน

>>> เริ่มต้นสร้างใบกำกับภาษี