วิธีจ่ายประกันสังคม รายเดือน สำหรับผู้ประกอบการ

วิธีจ่ายประกันสังคม รายเดือน สำหรับผู้ประกอบการ

วิธีจ่ายประกันสังคม รายเดือน สำหรับผู้ประกอบการ การนำส่งประกันสังคมนั้นเป็นหน้าที่ๆ ผู้ประกอบการเมื่อมีลูกจ้างตั้งแแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องยื่นทำประกันสังคมให้ลูกจ้างภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน และนำส่ง ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้วจะต้องนำส่งประกันสังคมให้ลูกจ้างในทุกๆเดือน วิธีการคือ

1.กรอกข้อมูลใน สปส 1-01 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส 1-10 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส 1-10 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)
>>> ดาวน์โหลดเอกสาร สปส 1-10 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 <<<

2. เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วให้นำไปจ่ายเงินตามสถานที่รับชำระต่างๆ ซึ่ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ประกันสังคมได้ทำการยกเลิกค่าธรรมเนียม การชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการ 15 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด, บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

3.หลังจากชำระเรียบร้อยแล้วก็เก็บเอกสารเพื่อนำส่งต่อไป