นโยบายการเติมเครดิตของ เว็บไซต์ ivomaker.com 
Business Policy of ivomaker.com’s Website


เว็บไซต์ ivomaker.com ได้จัดทำนโยบายการเติมเครดิตแบบเปิดเผยฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบโดยทั่วไป


เครดิตและการเติมเครดิต


เครดิต ในเว็บไซต์ ivomaker.com หมายถึง มูลค่าที่ใช้แทนเงินสด และสามารถใช้ชำระค่าบริการภายในเว็บ ivomaker.com ได้เท่านั้น ทีมงาน ivomaker.com เป็นกำหนดมูลค่าของเครดิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโนบายการดำเนินธุรกิจ เช่น การเสนอราคาโปรโมชั่น ให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่างผู้ให้บริการ และผูู้รับบริการ

การเติมเครดิตหมายถึง การซื้อเครดิตภายในเว็บไซต์ ivomaker.com เป็นช่องทางหนึ่งในการชำระค่าบริการของ เว็บไซต์ ivomaker.com เครดิตภายในเว็บไซต์ ivomaker.com ไม่สามารถนำไปใช้จ่ายนอกเว็บไซต์ได้ สามารถใช้ชำระค่าบริการภายในเว็บไซต์ ivomaker.com ได้เท่านั้น เครดิตภายในเว็บไซต์ ivomaker.com ไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินในสกุลต่าง ๆ ได้เงื่อนไขการยกเลิก / การคืนเงินหลังจากการเติมเครดิต


เรา หรือ เว็บไซต์ ivomaker.com มีสิทธิเลือกที่จะปรับปรุง ยกเลิก แก้ไข หรืิอเพิ่ม จำนวนเครดิตของสมาชิก โดยการพิจารณาของทีมเว็บไซต์ ivomaker.com ถือเป็นสิ้นสุด เว็บไซต์ ivomaker.com มีนโยบายในการคืนเครดิตให้กลับลูกค้า กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการเติมเครดิต และทางทีมงานได้ตรวจสอบแล้ว ว่าข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจริง เว็บไซต์ ivomaker.com ไม่มีนโยบายในการ คืนเครดิตเป็นเงินในสกุลต่าง ๆ