A B C D E
ใบส่งของ
เลขที่   001

ชื่อผู้รับ : บริษัท มั่งมีเพชรพลอย จำกัด

ที่อยู่ : 0123456789012

เบอร์ติดต่อ : 02 962 1556

# รายการ จำนวน หน่วยละ รวมราคา
1 รายการ จำนวน 000.00 000.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร : หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์       รวมจำนวนเงิน : 1,999.50

โปรดตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่รับผิดชอบ และเมื่อชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ :                                                              

ผู้ส่งของ :