A B C D E
ใบสั่งซื้อ
เรียน,บริษัท มั่งมีเพชรพลอย จำกัด

คุณ รุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย

99/9 ปากนำ้โพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000

เบอร์โทร 02 962 1556

อีเมล hello@ivomaker.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0123456789012

เลขที่  :

#20240721055310

วันที่   :

#21-07-2024

เลขที่ขออนุมัติสั่งซื้อ  :

#2020050128

บริษัท มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าดังรายการต่อไปนี้
# รายการ รายละเอียด ราคา/หน่วย จำนวน จำนวนเงิน
1 ชื่อรายการ รายละเอียด 1000 1 0

รวมจำนวนเงิน : 0.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 000.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร : หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์       ยอดเงินสุทธิ : 0.00

สถานที่จัดส่ง  :

#99/9 ปากนำ้โพ อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000

กำหนดส่งสินค้า  :

#21-07-2024

    

--------------------------

(                                                    )

ผู้สั่งซื้อ

หมายเหตุ  :

    

--------------------------

(                                                    )

ผู้มีอำนาจอนุมัติ